Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, es gestiona el Pla integral del poble gitano a Catalunya.

L’actual Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 2009-2013, aprovat per acord de govern GOV/114/2009, de 30 de juny, és la continuïtat del primer, i incorpora millores i canvis sorgits del treball conjunt entre la Generalitat i les diferents associacions gitanes i les que treballen amb el poble gitano.

El Pla marca quatre objectius generals bàsics, els grans eixos que han de dirigir de manera sectorial les fites específiques que emmarquin les actuacions a desenvolupar dins de l’àmbit del Pla. Aquests objectius generals són:

  1. Marcar polítiques d’actuació transversals i integrals a favor del poble gitano de Catalunya
  2. Equiparar socioculturalment i econòmica el poble gitano de Catalunya amb la societat de la qual formen part.
  3. Sensibilitzar la població catalana i donar-li a conèixer la cultura gitana com a integrants i membre de la cultura de Catalunya, partint d’una concepció de la cultura gitana diversa i transnacional.
  4. Integrar la perspectiva de gènere i de les dones gitanes en la planificació, el seguiment i l’avaluació del Pla.

ErticRoset4

106 actuacions en 16 àmbits de treball

A través del Pla integral del poble gitano 2009-2013 s’impulsen un total de 106 actuacions incloses en 16 àmbits de treball: acció social i ciutadania, comerç, cultura, dones i polítiques de gènere, educació, esport, habitatge, política lingüística, justícia, participació, joventut, rehabilitació de nuclis antics, salut, seguretat pública, sostenibilitat i treball.

Entre les línies estratègiques destaquen les actuacions transversals per tal de visibilitzar les persones gitanes en tots els àmbits de la societat. Així, a partir d’aquest Pla s’impulsaran mesures per a la seva equiparació amb la resta de la ciutadania, com ara l’accés o la promoció en el mercat laboral, l’habitatge, l’educació i els estudis universitaris.

Algunes de les actuacions més rellevants són la promoció de projectes de mediació sociocultural als municipis, la recuperació de la llengua romaní, la inclusió de la cultura gitana al currículum educatiu, les accions de suport per incorporar les persones gitanes als circuits per a l’accés als serveis generals per a la ciutadania, la coordinació interdepartamental entorn el col•lectiu de persones gitanes d’origen immigrant o la mediació civicocomunitària

En relació a la població gitana immigrada, El Pla determina  com a una de les seves línies estratègiques:

“Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes d’origen immigrant en la vida social, cultural, esportiva, econòmica i política i facilitar-ne l’accés als serveis i recursos en igualtat de condicions.”

 

Dintre d’aquesta línia estratègica  s’emmarquen les següents actuacions :

· Elaborar i implementar un circuit per reconduir les situacions d’emergència d’arribada de població gitana de l’Est.

· Afavorir la integració sociocultural del col・lectiu de menorsd’origen immigrant i de les seves famílies.

· Dissenyar actuacions especifiques per als menors d’origen immigrant que han estat atesos dins del circuit de protecció de la DGAIA per potenciar la intervenció educativa i/o familiar.

· Coordinar la Comissió Interdepartamental de treball amb persones gitanes de l’Est.

· Fer formació per conèixer els col・lectius de persones nouvingudes. La població gitana de l’Est (formació per a professionals).

· Promoure l’èxit escolar entre l’alumnat del poble gitano procedent de països de l’Est.

· Dotar les escoles d’un/a insertor/a social per afavorir l’escolarització de l’alumnat del poble gitano procedent de països de l’Est.

 El procés de constitució del Pla integral del poble gitano

Pla Integral del poble gitano a Catalunya 2009-2013