Informes sobre les condicions de vida dels gitanos i gitanes de l’Europa de l’Est als seus països d’origen

Social perception of the integration of Romani people (Gypsies) into the labor market

Autores: Rus Mihaela, Sandu Mihaela Luminița
Any: 2020

Resum: Over the years, the gypsies have been the subject of various discussions, being cataloged as “dirty gypsies, thieves, lazy and who do not want to learn”and especially those responsible for the negative image of Romania abroad, in other words they were “the apple of discord” in the Romanian society.

 

The valves were also opened after the incidents in France in 2010 that generated new discussions on the problems due to the Roma, the optimal solution in solving these problems being the integration of the Roma in the society. However, the vast majority of Romanians are reluctant to integrate the gypsies into society, especially on the labor market, and this is due to the public image, most often negative, which gypsies “enjoy”.

 

El proceso de construcción y categorización de la alteridad: La categoría “Tigani/Gitano” en la historia de Rumanía

Autor: Marc H. Vallès

Any: 2019

Resum: La categoría de la alteridad es un producto social en el que el que intervienen muchos factores en su construcción. Uno de estos factores refiere a las relaciones de poder y autoridad que ejercen algunos grupos sociales para definir y categorizar a otros grupos de forma estereotipada. Estas categorías sociales de la otredad elaboradas a través de representaciones, discursos y prácticas pueden tener serias consecuencias en la vida cotidiana de los categorizados. Ejemplo de ello lo encontramos en la categoría social «tigani / gitano» usada para clasificar a los miembros de la comunidad romaní y para asignarles una serie de atributos elaborados por el grupo categorizante. En el presente artículo se describe y analiza la cons trucción de la categoría «tigani / gitano» a través de la historia de Rumanía y las consecuencias que esto implica.

 

El Globo. Los roma/gitanos en Rumania

Autor: Revista. Dossier El Globo de la Fundació Secretariat Gitano

Any:2008

Resum: Dossier dedicat a la situació dels roma/gitanos a Romania. Un breu recorregut per la història dels roma a aquest país des de la seva arribada a la regió a l’Edat Mitjana fins al moment actual.

També inclou un resum d’alguns dels resultats de la darrera investigació realitzada aquest mateix any:  Ven más cerca. Inclusión y exclusión de los roma en la sociedad rumana actual. 

 

Exclusión de la comunidades romanie del mercado laboral en los antiguos paises comunistas

Autor: Tomás Sirovátka Escuela de Estudios Sociales Masaryk University DS 137

Any: 2005

Resum: Aporta una anàlisi comparativa entre cinc països clau de l’Europa de l’Est: Bulgària, la República Txeca, Romania, Eslovàquia i Hongria, gairebé tots membres ja de ple dret de la Unió Europea. Es centra principalment en la situació d’exclusió del mercat de treball que afecta la minoria gitana en tots aquests països, ens presenta com han actuat alhora els factors estructurals (reconversió econòmica en un procés de transició al capitalisme), amb els dèficits educatius de les comunitats romanís i amb els processos de discriminació ètnica cap als gitanos.

 

Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en eslovaquia después de 1989

Autor: Michal Vasecka, Masaryk University & Center for Research of Ethmicity and Cultura DS 137

Any: 2005

Resum: Ens permet aterrar en el cas concret d’Eslovaquia, per entendre millor què havia significat primer el procés d’integració forçosa que buscava l’assimilació de les comunitats romanís al conjunt de la població durant quatre dècades llargues, i què els ha suposat després la transició al capitalisme i les reformes econòmiques, polítiques i socials. Es mostra en aquest article com el factor de la segregació espacial (una doble marginació ètnica i espacial), heretada històricament i augmentada en la transició, ha jugat un paper determinant en la pròpia regressió social dels gitanos i en la dinàmica de discriminació i violència ètnica que s’ha desfermat contra ells.

 

La población romaní en el flujo migratorio del este hacia Europa occidental. El caso de Rumanía.

Autor: Almudena Macias U. Pública de Navarra DS 137

Any: 2005

Resum: La intensitat del flux migratori cap a Espanya (en concret de romanesos) i l’associació amb alguns col • lectius molt estigmatitzats que es dediquen a activitats marginals aquí, fan especialment atractiva la seva invitació per veure la migració romaní com a part del conjunt del flux migratori d’aquests països (majoritàriament no-gitana) i no tant com a continuïtat de la secular història nòmada del poble gitano. Ens obliga a més a conèixer més les característiques d’aquests migrants romanís per evitar caure en estereotips i generalitzacions

 

Las políticas sociales del gobierno rumano hacia las minorías étnica. 

Autor: Cristian Jura. Universidad Cristiana de «Dimitrie Cantemir» Secretaría de Estado. (Dept. para las Relaciones Interétnicas.Gobierno de Rumanía. DS 137)

Any: 2005

Resum: Desde su peculiar perspectiva de artífice de una parte significativa de estas nuevas instituciones nos describe sus características y funciones.