Estudis i articles sobre la situació dels gitanos i gitanes de l’Est a Catalunya

Fronteras en la ciudad: la población rrom / gitana rumana en el área metropolitana de Barcelona y sus estrategias de subsistencia, vivienda y movilidad

Autor: Óscar Catalán López

Any:2019

Resum: La migración de población rrom/gitana rumana ha sido indudablemente, en las últimas décadas, un fenómeno socialmente relevante en Catalunya y España, como en otros países. Es un proceso con características distintivas, sobre todo por una situación de exclusión y marginación ya sufrida en origen, donde la discriminación ha sido la tónica dominante.

 

Este aspecto, excepcional entre las poblaciones inmigradas a Catalunya, se ha visto reproducido en el contexto post-migratorio, con una alta vulnerabilidad y dificultad de acceso a derechos y recursos derivada de la situación de irregularidad y desigualdad. Ello se combina, además, con imaginarios negativos intensos, hasta el punto de que es posible afirmar que esta población es una de las más estigmatizadas en este contexto, objeto al tiempo de visibilidad e invisibilidad; de un conjunto de políticas, prácticas y discursos que la constituyen como “problema”, pero que al mismo tiempo se nutren de esa categorización esencialista y homogeneizadora, la invisibilidad forzada y el desconocimiento de sus condiciones de vida.

 

Evictions and Voluntary Returns in Barcelona and Bucharest: Practices of Metropolitan Governance

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: Aquest article tracta sobre tècniques d’exclusió per part dels governs locals contra els gitanos. Abordant el cas de la gent d’ètnia gitana a Barcelona i Bucarest, explora els desnonaments i el retorn voluntari com a pràctiques de segregació i exclusió la ciutat.

Amb el pretext de defensar la seguretat social i el desenvolupament urbà de les ciutats, les autoritats locals generen pànic moral entorn de la presència dels gitanos. Retratant-los primer com a vulnerables, després com a nòmades, les autoritats justifiquen una sèrie d’intervencions que acaben expulsant els gitanos habitants i, posteriorment, els neguen el dret a la residència.

 

Roma migrant children in Catalonia: Catalonia: between the politics of benevolence and the normalization of violence

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: En aquest article, em comprometo amb el debat actual sobre els nens migrants gitanos. Prenent Catalunya com a cas pràctic, abordo la separació dels nens gitanos dels seus pares i la finalització de plans de pagament per a persones marginades Famílies romaneses gitanes. El focus es troba dins de la lògica suposadament humana d’institucions estatals i organitzacions de la societat civil que reflecteixen estructurals opressió i revelar el racisme quotidià contra els gitanos com a grup. Concretament, I pretenen explicar la relació entre les pràctiques de “retorn voluntari” i programes de protecció infantil. Les pràctiques benevolents envers el migrant.

 

Es considera que les famílies gitanes es basen en el benestar infantil. Al al mateix temps, la pràctica comuna i estesa del pagament per a pobres Els migrants gitanos empenyen les famílies a un cercle viciós de mobilitat forçada. Per tant, faig servir les teories de l’humanitarisme i les crítiques sobre el política de benevolència, per revelar el racisme institucional contra els romaní migrants.

 

Free movement for Whom, Where, When? Roma EU Citizens in France and Spain

Autors: Owen Parker i Oscar López
Any 2014

Resum:

La ciutadania de la UE sovint es considera la culminació d’un procés pel qual la mobilitat transnacional dels “treballadors” ha donat lloc a la concessió de drets a “humans” en tant que ciutadans, tant amb juristes com amb etnògrafs destacant la seva importància normativa en aquest sentit. Desafiar tal narrativa, aquest estudi pretén destacar la naturalesa contingent d’un postnacional Ciutadania de la UE, amb referència a les experiències viscudes de gitanos migrants.

 

Com a primer pas, destaquem la condicionalitat dins de la UE llei associada a la concessió de drets a aquells que promulguen la ciutadania de la UE residint dins del territori de la UE més enllà del seu propi estat membre. En un segon pas, destaquem les maneres variables en què es troba aquesta condicionalitat desplegats en diferents contextos nacionals, amb referència als marcs a França i Espanya. Mentre que el primer ha desplegat aquestes condicions a d’una manera que ha exclòs els ciutadans de la UE, especialment els gitanos migrants aquest últim, almenys durant un temps, va ser més permissiu en la seva concessió de drets Ciutadans de la UE que la legislació de la UE requereix.

 

Anàlisis del paper de les dones gitanes immigrants en l’accés als drets socials

Autora: Ariadna Munté (GEDIM UAB)

Any: 2012

Resum: Analitza les estratègies que les dones gitanes immigrants desenvolupen i utilitzen per afavorir l’accés als seus pròpies drets socials, això com de les seves famílies i comunitat. Estudi qualitatiu basat en l’anàlisi de la literatura científica existent , de les històries de vida i d’entrevistes a professionals. Pretén anar més enllà de la descripció situacional, identificant els elements que mostren allò que ajuda a supera l’exclusió social en totes les seves dimensions.

 

Els resultats obtinguts conclouen que existeixen relacions i interaccions que fomenten el desenvolupament d’estratègies per accedir als drets socials en relació a: al rol que juga la dona gitana, el tipus de relació que estableixen entre elles i el tipus de relació existent entre les dones gitanes immigrants i les gitanes autòctones.

 

Discurs sobre la immigració Rrom a Bcn. 

Autors: Óscar López i Noura Aharchi (GRIM-GRAFO de la UAB) 

Any: 2012

Resum: La població rrom rumana és probablement una de les que , en el nostre context, acumula un major imaginari negatiu, palpable en gran part dels discursos que s’emeten, es construeixen i  es reprodueixen.  L’objectiu d’aquest anàlisis és centrar-se en aquests imaginaris, les estratègies discursives utilitzades i la seva evolució amb noticies extretes de La Vanguardia, El País i El Periódico entre el 2006 i el 2011.

 

El text es focalitza, particularment, en els conflictes veïnals i la representació que es fa dels treballs de tipus marginal. També ofereix algunes conclusions sobre la connexió dels discursos amb elements dels nou racisme així com reflexions més globals, recolzades per un treball de camp etnogràfic realitzat en els darrers anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Aproximación general a la población gitana rumana en España y Catalunya.

Autors: Óscar López
Any: 2012

Resum: Un primera aproximació a la població room a Barcelona amb dos blocs diferenciats: un anàlisis fonamentat amb les seves condicions, pràctiques i característiques, intentant desarticular discursos negatius que la homogeneïtzen i el basen amb l’aspecte sociocultural. I una reflexió sobre els usos de l’espai públic i el seu control, abordant críticament aspectes més generals com les desigualtats socials urbanes.

 

La població Rrom immigrant de Romania a Catalunya: accés i ús dels serveis sanitaris catalans i situació de la salut

Autors: Óscar López i Meritxell Sàez (GRAFO de la UAB)

Any: 2009

Resum: Analitza l’impacta real sobre els serveis de salut i la població rrom. Estructurat en sis capítols: 1.context històric i present en el país d’origen; 2.procés migratori i situació actual a Catalunya;3. factors fonamentals que poden incidir en la seva situació de salut i les possibilitat d’accés al sistema sanitari;4.àmbit amb més dificultats d’accés (ginecologia i pediatria) i 5.Conclusions i recomanacions/línies estratègiques.

 

I Training Seminari de joves investigadors en Dinàmiques Interculturals: La política de lo diverso, Producción, reconocimiento o apropiación de lo intercultural?

Autors: Diversos autors (CIDOB)

Any: 2007

Resum: Son diversos articles entorn a 3 panells de debat: Panel  1  “Identidades e imaginarios como práctica intercultural” Panel 2. “La construcció dels imaginaris i la producció cultural” Panel 3.  “Es possible una relació entre institucionalitat i interculturalitat?”

 

Gitanos procedents de l’Europa de l’est. 

Autors: VINCLE | Associació per la Recerca i l’Acció Social

Any: 2005

Resum: Amb l’obertura d’Europa al països de l’Est i l’adhesió definitiva al 2007 de Bulgària i Romania el nombre de persones gitanes creix.  L’informe fa un abordatge essencialment qualitatiu de la situació dels gitanos romanesos a Catalunya. Anàlisi des d’una perspectiva inclusiva. Aporta claus i orientacions d‘intervenció per definir una política social adequada a les necessitats del col·lectiu.

 

Entre tenebres

Autor: Koen Peeters Grietens (Fundació Bofill)

Any: 2005

Resum: Assenyala la importància de reconèixer i respectar la diversitat interna entre els Rrom de l’Est. No es poden agrupar en una categoria única. Visibilitat i estigmatització, sobreexplotació d’aspectes negatius als masmedia. La discriminació i la xenofòbia incideix en la intenció de no – retorn. Majoria de Tandarei (SE), estimat entre 700 i 1100 persones a Bdn i Bcn. L’accés a guarderia i escola primària es una demanada força general dels rrom, com a esperança de millora i consciència necessitat competències lingüístiques i professionals. Escolarització vinculada a Pgmes. d’assistència social. No existeixen mesures suplementàries que procurin adaptació al context sociocultural rrom. Escolarització secundària molt complicada: necessita més temps per aprendre la llengua i retarda paper d’adult.

 

Informe gitanos romanesos Bcn

Autors: VINCLE | Associació per la Recerca i l’Acció Social

Any: 2002

Resum: Proporciona un coneixement genèric de la situació amb que es troba la població gitana romanesa a la ciutat de Barcelona, tot determinant la seva tipologia i característiques bàsiques, així com la seva mobilitat i dependència. L’anàlisi es desenvolupa a nivell documental i d’aproximació a través d’institucions i entitats i del col·lectiu. L’informe aporta una elaboració de les particularitats i elements de comprensió del col·lectiu encaminant unes possibles línies d’intervenció.