Enviament del qüestionari “Entén-nos” als centres educatius

Durant aquesta setmana s’està enviant qüestionaris elaborats per la Xarxa Romest als professionals de l’àmbit educatiu sobre les percepcions i les experiències viscudes en relació els alumnes gitanos procedents de l’Est i les seves famílies.

L’enquesta s’ha enviat, per una banda, en les escoles i professionals on la Xarxa ja col·labora, com són el cas dels centres educatius que formen part del projecte Educació per a tots i totes, programa coordinat per VINCLE, dirigit a l’acompanyament socioeducatiu d’infants gitanos de l’est i la implicació de les seves famílies en el seu rendiment escolar.

Detall del projecte d’acompanyament educatiu Educació per a tots i totes

Per altra banda, s’estan enviat les enquestes a altres centres dels territoris on es concentra més població gitana de l’est, on a més d’incorporar nous punts de vista, es pretén donar a conèixer la Xarxa i els materials elaborats fins al moment.

Amb aquesta enquesta, volem apropar la població gitana d’ Europa de l’Est als equips professionals . Creiem necessària la reflexió envers la pràctica professional amb aquest col·lectiu per detectar necessitats on la Xarxa Romest pugui intervenir.

Agraïm la difusió d’aquest breu qüestionari dins la comunitat educativa. Es respon de manera anónima i no és necessari tenir experiència amb la comunitat gitana de l’Est. La data màxima d’entrega és el 29 de maig del 2020.