Estudis i articles sobre la situació dels gitanos i gitanes de l’Est a Catalunya

Fronteras en la ciudad: la población rrom / gitana rumana en el área metropolitana de Barcelona y sus estrategias de subsistencia, vivienda y movilidad

Autor: Oscar Catalán López

Any:2019

Resum: La migración de población rrom/gitana rumana ha sido indudablemente, en las últimas décadas, un fenómeno socialmente relevante en Catalunya y España, como en otros países. Es un proceso con características distintivas, sobre todo por una situación de exclusión y marginación ya sufrida en origen, donde la discriminación ha sido la tónica dominante. Este aspecto, excepcional entre las poblaciones inmigradas a Catalunya, se ha visto reproducido en el contexto post-migratorio, con una alta vulnerabilidad y dificultad de acceso a derechos y recursos derivada de la situación de irregularidad y desigualdad. Ello se combina, además, con imaginarios negativos intensos, hasta el punto de que es posible afirmar que esta población es una de las más estigmatizadas en este contexto, objeto al tiempo de visibilidad e invisibilidad; de un conjunto de políticas, prácticas y discursos que la constituyen como “problema”, pero que al mismo tiempo se nutren de esa categorización esencialista y homogeneizadora, la invisibilidad forzada y el desconocimiento de sus condiciones de vida.

 

 

Evictions and Voluntary Returns in Barcelona and Bucharest: Practices of Metropolitan Governance

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: This article is about techniques of exclusion by local governments
against Romani people. Tackling the case of people of Romani
ethnicity in Barcelona and Bucharest, I explore evictions and
voluntary return as practices of segregation within and exclusion from
the city. I reflect on the condition of being or becoming Roma in the
process of spatial cleansing by interrogating the construction of Roma
as an ethnicized mobile minority, a category that is submitted to social
and territorial exclusion. Under the pretext of defending the social
security and the urban development of cities, the local authorities
produce moral panic around the presence of Roma. Portraying them
first as vulnerable, then as having a mobile life-style, the authorities
justify a range of interventions that eventually push out the Roma
habitants and subsequently deny them the right to the city.

 

Roma migrant children in Catalonia: Catalonia: between the politics of benevolence and the normalization of violence

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: In this article, I engage with the current debate on Roma migrant children.
Taking Catalonia as a case study, I tackle the separation of Romani children
from their parents and the completion of pay-to-go schemes for marginalized
Romanian Roma families. The focus lies within the allegedly humane logic
of state institutions and civil-society organizations that reflect structural
oppression and unveil everyday racism against Roma as a group. Specifically, I
seek to explain the relation between the “voluntary return” practices and
programs for child protection. The benevolent practices towards the migrant
Roma families are considered to be grounded on child well-being. At the
same time, the common and widespread practice of pay-to-go for poor
Romani migrants push the families into a vicious circle of forced mobility.
Therefore, I employ the theories of humanitarianism, and the critiques on the
politics of benevolence, to reveal the institutional racism against the Romani
migrants.

 

Free movement for Whom, Where, When? Roma EU Citizens in France and Spain

Autors: Owen Parker i Oscar López
Any 2014

Resum: EU citizenship is often regarded as the culmination of a process whereby
the transnational mobility of “workers” has led to the granting of rights to
“humans” qua citizens, with both legal scholars and ethnographers
emphasizing its normative significance in this respect. Challenging such a
narrative, this study sets out to highlight the contingent nature of a postnational
EU citizenship, with reference to the lived experiences of
migrant Roma. As a first step, we highlight the conditionality within EU
law associated with the granting of rights to those enacting EU citizenship
by residing within EU territory beyond their own member state. In a second
step, we highlight the variable ways in which such conditionality is
deployed in different national contexts, with reference to the frameworks
in France and Spain. While the former has deployed these conditions in
a manner that has excluded EU citizens, particularly migrant Roma, the
latter—at least for a time—was more permissive in its granting of rights to
EU citizens than EU law required. However, in a third step, we suggest
that the lived experiences of migrant Roma in these two national contexts
have not been as different as the legal differences suggest. Drawing on
ethnographic fieldwork on Romanian Roma in two municipalities near
Barcelona, we demonstrate the ways in which a local politics of exclusion
is legally possible, even within an ostensibly permissive juridical framework
of citizenship. We highlight how the ambiguity of a multilevel citizenship
not only opens up possibilities for multifaceted forms of
exclusion, but also for various forms of resistance, both within and
beyond a juridical citizenship framework.

 

  Anàlisis del paper de les dones gitanes immigrants en l’accés als drets socials

Autora: Ariadna Munté (GEDIM UAB)

Any: 2012

Resum: Analitza les estratègies que les dones gitanes immigrants desenvolupen i utilitzen per afavorir l’accés als seus pròpies drets socials, això com de les seves famílies i comunitat. Estudi qualitatiu basat en l’anàlisi de la literatura científica existent , de les històries de vida i d’entrevistes a professionals. Pretén anar més enllà de la descripció situacional, identificant els elements que mostren allò que ajuda a supera l’exclusió social en totes les seves dimensions. Els resultats obtinguts conclouen que existeixen relacions i interaccions que fomenten el desenvolupament d’estratègies per accedir als drets socials en relació a: al rol que juga la dona gitana, el tipus de relació que estableixen entre elles i el tipus de relació existent entre les dones gitanes immigrants i les gitanes autòctones.

 Discurs sobre la immigració Rrom a Bcn. 

Autors: Óscar López i Noura Aharchi (GRIM-GRAFO de la UAB) 

Any: 2012

Resum: La població rrom rumana és probablement una de les que , en el nostre context, acumula un major imaginari negatiu, palpable en gran part dels discursos que s’emeten, es construeixen i  es reprodueixen.  L’objectiu d’aquest anàlisis és centrar-se en aquests imaginaris, les estratègies discursives utilitzades i la seva evolució amb noticies extretes de La Vanguardia, El País i El Periódico entre el 2006 i el 2011. El text es focalitza, particularment, en els conflictes veïnals i la representació que es fa dels treballs de tipus marginal. També ofereix algunes conclusions sobre la connexió dels discursos amb elements dels nou racisme així com reflexions més globals, recolzades per un treball de camp etnogràfic realitzat en els darrers anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Aproximación general a la población gitana rumana en España y Catalunya.

Autors: Óscar López
Any: 2012

Resum: Un primera aproximació a la població room a Barcelona amb dos blocs diferenciats: un anàlisis fonamentat amb les seves condicions, pràctiques i característiques, intentant desarticular discursos negatius que la homogeneïtzen i el basen amb l’aspecte sociocultural. I una reflexió sobre els usos de l’espai públic i el seu control, abordant críticament aspectes més generals com les desigualtats socials urbanes.

 

 La població Rrom immigrant de Romania a Catalunya: accés i ús dels serveis sanitaris catalans i situació de la salut

Autors: Óscar López i Meritxell Sàez (GRAFO de la UAB)

Any: 2009

Resum: Analitza l’impacta real sobre els serveis de salut i la població rrom. Estructurat en sis capítols: 1.context històric i present en el país d’origen; 2.procés migratori i situació actual a Catalunya;3. factors fonamentals que poden incidir en la seva situació de salut i les possibilitat d’accés al sistema sanitari;4.àmbit amb més dificultats d’accés (ginecologia i pediatria) i 5.Conclusions i recomanacions/línies estratègiques.

 

 

 I Training Seminari de joves investigadors en Dinàmiques Interculturals: La política de lo diverso, Producción, reconocimiento o apropiación de lo intercultural?

Autors: Diversos autors (CIDOB)

Any: 2007

Resum: Son diversos articles entorn a 3 panells de debat: Panel  1  “Identidades e imaginarios como práctica intercultural” Panel 2. “La construcció dels imaginaris i la producció cultural” Panel 3.  “Es possible una relació entre institucionalitat i interculturalitat?”

De lejos y de cerca diferenciaciones indentitarias entre gitanos y roma procedentes de Rumania
Autor: Martí Marfà i Castán (CIDOB)
Any: 2007
Resum: Aborda les interaccions entre els anomenats gitano catalans i els grups recentment arribats de gitanos de l’est. Explora com es reconstrueixen les identitats i identificacions dels dos grups en una negociació conflictiva de les diferenciacions ètniques. Identifica una escassa i puntual interacció, en tot cas caracteritzades d’indiferència o hostilitat que l’autor les explica per la competència real o fictícia de recursos socials i de possibilitats de “negoci”, per les estratègies de desestigmatització mitjançant la transferència o desviació de l’estigma que pesa sobre els gitanos en general, i per la defensa d’un estatus en relació a la societat majoritària (g-catalans més alt, g-andalusos intermitg, g-romanesos el més baix. Distància entre una “alteritat” i un n”nosaltres” que no els inclou.

 

 Gitanos procedents de l’Europa de l’est. 

Autors: Vincle

Any: 2005

Resum: Amb l’obertura d’Europa al països de l’Est i l’adhesió definitiva al 2007 de Bulgària i Romania el nombre de persones gitanes creix.   L’informe fa un abordatge essencialment qualitatiu de la situació dels gitanos romanesos a Catalunya. Anàlisi des d’una perspectiva inclusiva. Aporta claus i orientacions d‘intervenció per definir una política social adequada a les necessitats del col·lectiu.

Entre tenebres. 

Autor: Koen Peeters Grietens (F Bofill)

Any: 2005

Resum: Assenyala la importància de reconèixer i respectar la diversitat interna entre els Rrom de l’Est. No es poden agrupar en una categoria única. Visibilitat i estigmatització, sobreexplotació d’aspectes negatius als masmedia. La discriminació i la xenofòbia incideix en la intenció de no – retorn. Majoria de Tandarei (SE), estimat entre 700 i 1100 persones a Bdn i Bcn. L’accés a guarderia i escola primària es una demanada força general dels rrom, com a esperança de millora i consciència necessitat competències lingüístiques i professionals. Escolarització vinculada a Pgmes. d’assistència social. No existeixen mesures suplementàries que procurin adaptació al context sociocultural rrom. Escolarització secundària molt complicada: necessita més temps per aprendre la llengua i retarda paper d’adult.

Informe gitanos romanesos Bcn

Autors: Vincle

Any: 2002

Resum: Proporciona un coneixement genèric de la situació amb que es troba la població gitana romanesa a la ciutat de Barcelona, tot determinant la seva tipologia i característiques bàsiques, així com la seva mobilitat i dependència. L’anàlisi es desenvolupa a nivell documental i d’aproximació a través d’institucions i entitats i del col·lectiu. L’informe aporta una elaboració de les particularitats i elements de comprensió del col·lectiu encaminant unes possibles línies d’intervenció.